TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Quyết định công bố
845/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 21/07/2016
Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1234/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2018
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1233/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2017
Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1230/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 11/10/2018
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết củ Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
803/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 17/07/2018
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
269/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 02/04/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
243/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 27/03/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
125/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 31/01/2019
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
118/QĐ-UBND-HCNgày quyết định 02/02/2018
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5551/QĐ-BCA-V19Ngày quyết định 25/09/2015
Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an