TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 02/07/2022
Quyết định công bố
Mã số/Ký hiệu: 262/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 11/03/2020 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1968/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố DM TTHC và phê duyệt QTNB giải quyết TTHC về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã, huyện, tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/12/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1486/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/09/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1485/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 28/09/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1536/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 02/10/2020 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1167/QĐ-UBND-HC

QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 12/08/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1413/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 14/09/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1860/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉ

Ngày ban hành: 07/12/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1859/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 07/12/2021 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 1604/QĐ-UBND-HC

QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành: 20/10/2021 Tải về