TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ bảy, 02/07/2022
Văn bản chỉ đạo điều hành
Mã số/Ký hiệu: 195

Kế hoạch mô hình nâng cao chất lượng "Nụ cười công sở" xã Tân Quy Tây

Ngày ban hành: 14/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 41/QĐ-UBND

Quyết định BTC phổ cập bơi xã Tân Quy Tây

Ngày ban hành: 10/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 40/UBND

Chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về nhiệm vụ, công vụ

Ngày ban hành: 21/01/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 140/UBND

Đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong Cải cách hành chính

Ngày ban hành: 28/04/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 147/BC-UBND

Báo cáo tiếp đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của thành phố.

Ngày ban hành: 04/05/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 180/BC-UBND

Báo cáo tiếp đoàn Cải cách hành chính tỉnh năm 2022

Ngày ban hành: 06/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 39/QĐ-UBND

Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm xã Tân Quy Tây

Ngày ban hành: 07/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 40/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Hội đồng đánh giá mức độ khuyết tật

Ngày ban hành: 08/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 186/TB-UBND

Thông báo việc làm

Ngày ban hành: 08/06/2022 Tải về
Mã số/Ký hiệu: 183/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính

Ngày ban hành: 07/06/2022 Tải về