TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ hai, 30/01/2023
Đại biểu HĐND thành phố: Tiếp xúc cử tri xã Tân Quy Tây sau kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố, khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại biểu hđnd thành phố: tiếp xúc cử tri xã tân quy tây sau kỳ họp thứ 5, hđnd thành phố, khóa xii nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại biểu hđnd thành phố: tiếp xúc cử tri xã tân quy tây sau kỳ họp thứ 5, hđnd thành phố, khóa xii nhiệm kỳ 2021 – 2026Xem thêm

XÃ TÂN QUY TÂY: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ IV, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Xã tân quy tây: tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ iv, hội đồng nhân dân thành phố sa đéc khoá xii, nhiệm kỳ 2021-2026

Xã tân quy tây: tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ iv, hội đồng nhân dân thành phố sa đéc khoá xii, nhiệm kỳ 2021-2026Xem thêm

V/v Phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách xã năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022
V/v phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách xã năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022

V/v phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách xã năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2022Xem thêm

Hội đồng nhân dân xã Tân Quy Tây, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND xã
Hội đồng nhân dân xã tân quy tây, khóa xii, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh chủ tịch ubnd và phó chủ tịch ubnd xã

Hội đồng nhân dân xã tân quy tây, khóa xii, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu chức danh chủ tịch và phó chủ tịch ubnd xã.Xem thêm