TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
UBND XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ năm, 04/06/2020

Tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH HĐND VÀ UBND XÃ TÂN QUY TÂY

DANH SÁCH TIẾP CÔNG DÂN
 
STT Họ và tên Chức vụ
01    
02    
03