TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ

Lĩnh vực Chứng thực

Hiển thị 1 đến 10 / 11 thủ tục
STTTên thủ tục hành chính
1
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
Lĩnh vực Chứng thực 
2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Lĩnh vực Chứng thực 
3
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Lĩnh vực Chứng thực 
4
Thủ tục chứng thực di chúc
Lĩnh vực Chứng thực 
5
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Lĩnh vực Chứng thực 
6
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Chứng thực 
7
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Chứng thực 
8
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Chứng thực 
9
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Lĩnh vực Chứng thực 
10
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực Chứng thực 
Hiển thị 1 đến 10 / 11 thủ tục