TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
XÃ TÂN QUY TÂY
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

 
Thứ sáu, 23/04/2021
Tra cứu thủ tục hành chính công
Hủy bỏ

Cấp xã

Hiển thị 1 đến 10 / 13 thủ tục
STTTên thủ tục hành chính
1
Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, ngýời đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
Cấp xã 
2
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Cấp xã 
3
Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Cấp xã 
4
Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
Cấp xã 
5
Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Cấp xã 
6
Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Cấp xã 
7
Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020.
Cấp xã 
8
Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
Cấp xã 
9
Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Cấp xã 
10
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở
Cấp xã 
Hiển thị 1 đến 10 / 13 thủ tục